ПОЛОЖЕННЯ

про наукове товариство « Дослідник» учнів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 167 Харківської міської ради Харківської області

1. Загальна частина.

1.1. Наукове товариство учнів створюється на засадах структурного підрозділу навчального закладу і здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, у тому числі Закону України «Про освіту», Положення про малу академію наук учнівської молоді, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України за № 90 від 09.02.2006 р., Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти України за № 305 від 18.08.1998 р., власного статуту навчального закладу.

1.2. Наукове товариство учнів утворено рішенням педагогічної ради школи та функціонує з 1 вересня 2012 року.

1.3. Наукове товариство учнів (далі – НТУ) є добровільне об’єднання учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих навчальних дисциплін та галузей науки і техніки, що створюється з метою забезпечення інтелектуального, творчого розвитку талановитих і обдарованих дітей засобами пошукової, науково-дослідницької роботи, забезпечує інтелектуальний і духовний розвиток учнів, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

1.4. НТУ є однією з пріоритетних форм позакласної та позашкільної роботи.

1.5. Наукове товариство має свою символіку, назву, емблему, девіз, схвалену загальними зборами її членів.

1.6. НТУ має право у встановленому порядку брати участь у міжнародній діяльності.

2. Мета, завдання та принципи діяльності НТУ.

2.1. Мета НТУ: об’єднання молоді для забезпечення її інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, сприяння творчому розвитку особистості і самовизначенню у виборі майбутньої професії.

2.2. Головними завданнями НТУ є:

сприяння розвитку науки та виникнення інтересу до наукової діяльності в дитячому та молодіжному середовищі;

vстворення умов для організації навчально-дослідницької та науково-дослідницької роботи учнів;

vзапровадження чіткої педагогічно обґрунтованої системи організації навчально-виховного процесу, створення освітнього середовища за участю педагогів, учнів; здійснення заходів з об’єднання зусиль зацікавлених організацій і установ;

v оволодіння учнями сучасними методиками, навичками і формами організації та проведення самостійних наукових досліджень;

vформування в учнів системи пошукових, наукових поглядів засобами популяризації знань про навколишній світ, досягнення науки, техніки, літератури, культури, мистецтва тощо;

vдопомога в засвоєнні та поглибленому вивченні навчальних дисциплін у поєднанні з науково-дослідницькою, пошуковою роботою;

vформування базових дослідницьких компетенцій учнів у процесі здійснення пошукової, експериментальної, навчально-дослідницької, науково-дослідницької діяльності;

vстворення умов для самоосвіти й саморозвитку учнів;

vсприяння професійної орієнтації обдарованої учнівської молоді;

vорганізація роботи щодо співпраці з іншими навчальними закладами та науковими

установами;

v узагальнення та поширення позитивного досвіду наукової роботи;

vвиявлення, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді, стимулювання її творчого потенціалу, розвиток наукової та дослідницько-експериментальної діяльності учнів з різних напрямків науки, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін;

vстворення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб учнівської молоді в додатковій освіті, організації дозвілля;

vзадоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до інтересів та здібностей;

vформування національної самосвідомості, активної громадянської позиції, свідомого громадянина, патріота України, особистості високої духовної культури;

проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук;

організація заходів для педагогів з метою підвищення професійного рівня.

vмотивація здорового способу життя;

vвиявлення, поширення і впровадження в навчально-виховний процес сучасних прийомів і методів навчання;

vрозробка творчих завдань, проектів для різних вікових груп учнів, за різними напрямками науково-дослідницької діяльності учнів.

2.3. НТУ ґрунтується на принципах добровільності, самоврядування, законності, гласності. Воно вільне у виборі напрямів своєї діяльності.

3. Зміст та форми роботи.

3.1. Створення факультативів, спецкурсів спрямованих на реалізацію науково-дослідницької діяльності учнів;

3.2. Консультації з тем дослідницьких робіт, які проводять керівник чи науковий керівник учня;

3.3. Самостійна робота учнів, участь у наукових конференціях, конкурсах, оглядах та інших заходах.

3.4. Секційні (або факультативні чи гурткові) заняття;

3.5. Розробка і реалізація науково-дослідницьких проектів учнів.

3.6. Участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, турнирах тощо

4. Управління НТУ.

4.1. Керівництво діяльність НТУ у школі здійснюють: директор, заступник директора з виховної роботи, Рада НТУ, керівники секцій які:

- затверджують статут НТУ;

- визначають шляхи забезпечення матеріально-фінансових потреб;

- укладають угоди з ВНЗ, НДІ про співпрацю.

Рішення про організацію науково-дослідної діяльності учнів розглядається на

Педагогічній раді навчального закладу.

5. Організаційна структура НТУ.

5.1. Вищим органом НТУ є загальні збори членів товариства, які проводяться один раз на рік. На загальних зборах членів НТУ:

- обирають президента НТУ;

- обирають учнівську раду НТУ та надають інформацію про її діяльність;

- затверджують основні напрями діяльності та річний план роботи товариства;

- затверджують рішення про членство в НТУ;

- затверджують зміни і доповнення до основного Положення про НТУ;

- приймає рішення про структурні зміни в НТУ (створення піклувальної ради, батьківського комітету тощо);

5.2. Учнівська рада товариства обирається на загальних зборах терміном на 1 рік. До ради входять: голова, вчений секретар, представники секцій.

Функції ради НТУ:

- визначає основні напрямки роботи;

- виносить пропозиції щодо винесення на загальні збори змін і доповнень до

Положення;

- представляє інтереси НТУ перед адміністрацією навчального закладу.

5.3. Президент НТУ обирається загальними зборами терміном на 2 року і разом з науковими кураторами, учнівською радою керує діяльністю НТУ.

5.4. Президент товариства від імені НТУ і за згодою з директором школи:

- визначає стратегічні напрями розвитку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- сприяє залученню до роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, наукових співробітників науково-дослідних інститутів, науково-педагогічних і педагогічних працівників навчальних закладів;

- координує дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу учнів НТУ;

- виступає ініціатором проведення конференцій, форумів, семінарів тощо;

- сприяє участі учнів НТУ в міжнародних програмах, проектах;

- затверджує розподіл обов’язків між членами ради наукових кураторів.

5.5. До ради наукових кураторів НТУ входять наукові керівники секцій, методисти, вчителі.

5.6. НТУ складається з таких відділень:

- фізико-математичних наук( секції математики, комп’ютерних наук, фізики, астрономії);

- природничих наук(секції наук про Землю, хімії, біології);

-суспільно-гуманітарних наук(секції суспільствознавства та історії, філології,

мистецтвознавства)

Роботу кожної секції очолює вчитель - предметник та учень—член ради НТУ «Дослідник».

6. Членство в товаристві.

6.1. Членами наукового товариства учнів можуть бути учні 5 – 11 класів навчального закладу, які хочуть займатися науково-дослідницькою діяльністю, на підставі заяви.

6.2. Діяльність учнів організується за різним рівнем складності, виходячи з фонду предметної компетентності:

для учнів 5—7-х класів;

для учнів 8—9-х класів;

• для учнів 10— 11-х класів.

Учні школи вступають у товариство на підставі особистого бажання й рекомендації вчителя.

6.3. Члени товариства мають право:

- використовувати матеріальну базу школи для самостійних досліджень;

- мати наукового керівника;

- примати участь в діяльності товариства;

- вибирати та бути обраними в керівні органи товариства.

6.4.Учасники роботи над дослідними темами можуть бути організовані в групи або працювати індивідуально.

6.5.Кожен учень ліцею обирає тему для індивідуальної дослідної роботи, керуючись своїми пізнавальними інтересами й можливостями, а також порадами-рекомендаціями батьків, учителів - предметників та наукових керівників.

6.6.За підсумками науково-дослідної роботи учні представляють творчі звіти за конкретний період часу. Форми творчих звітів можуть бути різноманітними:

– реферат;

– проект;

– звіт про експеримент;

– модель, макет;

– розробка тематичної екскурсії;

– створення портфоліо;

– комп'ютерні програми;

– наукові роботи.

Звіти презентують на засіданнях секцій НТУ «Дослідник» згідно з графіком роботи на поточний рік. Захист творчих робіт відбувається на засіданнях секцій наукового товариства в присутності членів журі.

6.7 Консультантами з роботи над науковим дослідженням можуть бути ліцейні вчителі, батьки учнів, керівники факультативів, гуртків і секцій, викладачі інших навчальних закладів та працівники НДУ.

6.8 Учні можуть бути: слухачами, кандидатами в члени або дійсними членами НТУ.

Слухачами НТУ можуть бути учні, які виявляють інтерес до дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва (навчаються в гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях початкового рівня, І рік навчання), відвідують та беруть участь у проведенні масових заходів НТУ.

Кандидатами в члени НТУ можуть стати учні, які виявляють здібності до здійснення наукової праці, беруть участь у роботі одного зі структурних напрямків НТУ (навчаються в гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях основного рівня, ІІ рік навчання) і мають певні успіхи в дослідницькій роботі.

Дійсними членами НТУ можуть стати кандидати у члени НТУ, які навчаються в гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях вищого рівня (ІІІ та наступні роки навчання), систематично працюють над поглибленням своїх знань, зробили вагомий внесок у діяльність НТУ, посіли призові місця на конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Члени товариства мають право:

- використовувати матеріальну та видавничу базу школи для науково-дослідницької роботи;

- мати наукового керівника;

- приймати участь в заходах НТУ;

- вибирати та бути обраним в керівні органи НТУ;

- добровільно вийти зі складу НТУ.

Всі учні товариства зобов’язані:

постійно вдосконалювати свої знання в області основних наук;

опановувати основи науково-дослідної роботи;

пропагувати діяльність НТУ, сприяти його авторитету, бути прикладом для інших учнів школи;

систематично відвідувати збори товариства.

7. Просвітницька робота.

7.1. Просвітницька робота НТУ сприяє реалізації завдань навчання і виховання, розвитку учнів та стимулюванню їх інтелектуального і творчого самовдосконалення, а також пропаганді діяльності НТУ.

7.2. НТУ може висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, на ТБ, web-сайті школи, у періодичній пресі тощо.

Кiлькiсть переглядiв: 507

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.