КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ВИПУСКНИКА НАШОЇ ШКОЛИ

У документах ЮНЕСКО коротко сформульовані задачі загальної освіти у XXI ст.: навчати вчитися (вчитися пізнавати); створювати (практична спрямованість); жити (здоровий образ життя); жити разом (культура людських відносин).

Провідні освітянські документи визначають компетентнісно орієнтований підхід пріоритетом розвитку сучасної вітчизняної системи освіти. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.

Компетентність - динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність

Під терміном «компетенція» розуміється коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи. Оскільки йдеться про процес навчання і розвитку особистості, що відбувається в системі освіти, то одним з результатів освіти є набуття учнем набору компетентностей, що є необхідними для діяльності в різних сферах суспільного життя.

Вчені виокремлюють трирівневу ієрархію компетентностей. Предметні– формуються засобами навчальних предметів.Міжпредметні– належать до групи предметів або освітніх галузей. Компетентнісна освіта на предметному та міжпредметному рівнях орієнтована на засвоєння особистістю конкретних навчальних результатів –знань, умінь, навичок, формування ставлень, досвіду,рівень засвоєння яких дозволяє їй діяти адекватно у певних навчальних і життєвих ситуаціях. Найбільш універсальними єключовікомпетентності, які формуються засобами міжпредметного і предметного змісту. Перелік ключових компетентностей визначається на основі цілей загальної середньої освіти та основних видів діяльності учнів, які сприяють оволодінню соціальним досвідом, навичками життя й практичної діяльності в суспільстві. На підставі міжнародних та національних досліджень в Україні виокремлено десять наскрізних ключових компетентностей:

· вільне володіння державною мовою;

· здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

· математична компетентність;

· компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

· інноваційність;

· екологічна компетентність;

· інформаційно-комунікаційна компетентність;

· навчання впродовж життя;

· громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

· культурна компетентність;

· підприємливість та фінансова грамотність;

· інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Компетентність формується на основі опанування змісту освіти, який містить систему знань, навичок і вмінь. Зміст освіти реалізується через певні методи навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 244

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.