Повернутися до звичайного режиму

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ВИПУСКНИКА НАШОЇ ШКОЛИ

У документах ЮНЕСКО коротко сформульовані задачі загальної освіти у XXI ст.: навчати вчитися (вчитися пізнавати); створювати (практична спрямованість); жити (здоровий образ життя); жити разом (культура людських відносин).

Провідні освітянські документи визначають компетентнісно орієнтований підхід пріоритетом розвитку сучасної вітчизняної системи освіти. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.

Компетентність(від лат. competens – належний, здатний) – міра відповідності знань, умінь і досвіду особистості, визначеного соціально-професійного статусу реальному рівню складності виконуваних ним задач і розв'язуваних проблем. На відміну від терміна "кваліфікація", включає крім сугубо професійних знань і умінь, що характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи в групі, комунікативні здібності, уміння учитися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати інформацію.

Під терміном «компетенція» розуміється коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи. Оскільки йдеться про процес навчання і розвитку особистості, що відбувається в системі освіти, то одним з результатів освіти є набуття учнем набору компетентностей, що є необхідними для діяльності в різних сферах суспільного життя.

Вчені виокремлюють трирівневу ієрархію компетентностей. Предметні– формуються засобами навчальних предметів.Міжпредметні– належать до групи предметів або освітніх галузей. Компетентнісна освіта на предметному та міжпредметному рівнях орієнтована на засвоєння особистістю конкретних навчальних результатів –знань, умінь, навичок, формування ставлень, досвіду,рівень засвоєння яких дозволяє їй діяти адекватно у певних навчальних і життєвих ситуаціях. Найбільш універсальними єключовікомпетентності, які формуються засобами міжпредметного і предметного змісту. Перелік ключових компетентностей визначається на основі цілей загальної середньої освіти та основних видів діяльності учнів, які сприяють оволодінню соціальним досвідом, навичками життя й практичної діяльності в суспільстві. На підставі міжнародних та національних досліджень в Україні виокремленоп’ять наскрізних ключових компетентностей:

Уміння вчитися– передбачає формування індивідуального досвіду участі школяра в навчальному процесі, вміння, бажання організувати свою працю для досягнення успішного результату; оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, самоконтролю та самооцінки.

Здоров’язбережувальна компетентність– пов’язана з готовністювести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах.

Загальнокультурна (комунікативна) компетентність-передбачає опанування спілкуванням у сфері культурних, мовних, релігійних відносин; здатність цінувати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культур.

Соціально-трудова компетентність -пов’язана з готовністюробити свідомий вибір,орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя; оволодіння етикою громадянських стосунків, навичками соціальної активності, функціональної грамотності; уміння організувати власну трудову та підприємницьку діяльності; оцінювати власні професійні можливості, здатність співвідносити їх із потребами ринку праці.

Інформаційна компетентність-передбачає оволодіння новими інформаційними технологіями, уміннями відбирати, аналізувати, оцінювати інформацію, систематизувати її; використовувати джерела інформації для власного розвитку.

Компетентність формується на основі опанування змісту освіти, який містить систему знань, навичок і вмінь. Зміст освіти реалізується через певні методи навчання.

Кiлькiсть переглядiв: 42

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.