Концепція розвитку школи

Сьогодні школи України працюють над завданнями, які зазначені: в Законі України “Про освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХI століття), Концепції національного виховання, в Національній доктрині розвитку освіти.
Тенденція розвитку українського суспільства висунула на передній план життя проблему громадянськості і як якості суспільства, і як якості особистості. У суспільстві постала потреба у вихованні громадянина – освіченого, активного, який вміє жити і працювати в умовах демократії.
Найважливішим етапом у цьому процесі є школа, тому що саме в ній закладаються основи громадянського суспільства, учень стає громадянином, який виходить в життя соціальною істотою, здатною служити реалізації загальнолюдських ідеалів.
Гуманістична модель нашої школи визначає всі без винятку аспекти навчання і виховання на різних рівнях – організаційному, змістовному, функціональному, комунікативному.
На організаційному рівні такий підхід забезпечує децентралізацію управління виховною системою школи.
На змістовному – доступ усіх дітей до не заполітезованого, не заангажованого змісту освіти, вибір альтернативних підручників, посібників, можливість набувати знання як в урочний, так і позаурочний час.
На функціональному рівні – впровадження активних та інтерактивних методів навчання і виховання (суб’єкт – суб’єктивних відносин), різних форм соціалізації учнів, розвиток шкільного самоврядування.
На комуникативному рівні – децентралізація стосунків між учителем і учнем, керівництвом закладу освіти й учителем, директором і учнями, колегіальне прийняття рішень, контакти між школою і громадськими організаціями, особливо батьківськими.
Виходячи з викладеного, школа провідною ідеєю вибрала: “Розвиток сучасної школи в конкретних історичних умовах з орієнтацією освіти і виховання на громадянина, який є особистістю, на основі традицій і досягнень української педагогіки”.
Модель випускника:
Моделлю випускника є громадянин держави, який:
- має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;
- є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомленне взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;
- уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;
- уміє критично мислити;
- здатний до самоосвіти і саморозвитку;
- відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;
- уміє опрацювати різноманітну інформацію.
Загальні принципи:
- посилення відповідальності кожної підсистеми школи за свою діяльность кожна підсистема формується відповідно до моделі учня.
Завдання школи:
- розвиток ціннісного потенціалу особистості (усвідомлення нової якості знань – знань не для об’єму знань, а для розвитку ціннісного потенціалу особистості);
- законодавче делегування розробки нових критеріїв оцінки якості знань, засноване на кваліметричних, комплексних, рейтингових підходах;
- забезпечення достатнього рівня інноваційної грамотності учасників, які забезпечують розвиток навчально-виховного процесу;
- забезпечення не лише знань інноваційних підходів, концепцій, а усвідомлене і грамотне розуміння їх смислу;
- впровадження тільки тих нових технологій, які дійсно втілюють нові системи їх використання.
I. Підсистема – навчальний процес.

/Files/images/conception01.jpg

II. Підсистема –виховний процес.

/Files/images/conception02.jpg

1) Виховні заходи організатори
2) Робота з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги
2) Рада школи
2) Класний керівник
3) Соціальний захист
4) Учень, учитель (співпраця)
III. Підсистема – робота с педагогічними кадрами.
1. Організаційна робота -> організатори роботи підсистеми
2. Методика роботи -> адміністрація
3. Атестація -> атестаційна комісія
4. Індивідуальна робота -> методична рада
Принципи роботи підсистем:
навчальний процес: наступність і безперервність в змісті освіти, гуманізація освіти;
виховний процес: принцип зорієнтованості на позитивні соціальні дії, політкультурність і плюрализм;
робота з педкадрами: принцип відповідності освіти загальним законам демократичного розвитку освіти, принцип міждисциплінарності та зв’язку з практикою.
Механізм впровадження сучасної моделі:
1. Перехід до програмно-цільового управління.
2. Продовження роботи за новими технологіями.
3. Створення інформаційно-аналітичного центру, який вивчає рівень навченості, мотивації сформованості ЗУН та стану здоров’я учнів на основі моніторинга.
4. Створення нової моделі методичної служби в формі координаційного центру підвищення професійною майстерності вчителів.
5. Стимулювання зростання педагогічних працівників.
6. Вивчення та рецензування авторських програм та навчальних посібників.
7. Залучення до наукової діяльності обдарованих учнів, молоді, педагогічних працівників.
8. Аналіз реалізація навчання учнів за інтегрованими курсами та авторськими програмами.
9. Поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами.
10. Аналіз позаурочної та позакласної діяльності учнів за нетрадиційними методиками, що сприяють зняттю перевантаження учнів у процесі навчання.
11. Вивчення і впровадження досвіду і досягнень української національної педагогіки.
12. Удосконалення, оновлення матеріальної бази школи.
13. Надання адресної допомоги соціально незахищеним дітям.
14. Вивчення виховного середовища школи з метою складання цільових програм його розвитку.

Методична тема на 2017/2018 навчальний рік

"Моніторингові дослідження в особистісно-орієнтованій парадигмі навчання"

Кiлькiсть переглядiв: 302

Коментарi

  • jijk

    2012-05-02 19:24:05

    lll...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.